Πλαστικά Κρήτης: Απόσπασμα πρακτικού από τη Γ.Σ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ