Πλαστικά Κρήτης: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.03.2020, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 15/05/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. Optima Bank Α.Ε., σε αγορά 350 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 11,10 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.885,00 ευρώ.