Πλαστικά Κρήτης: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.03.2020, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 01.10.2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. Optima Bank Α.Ε., σε αγορά 437 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 13,90 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 6.074,30 ευρώ.