Πλαστικά Κρήτης: Αγορά 540 ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ