Πλαστικά Κρήτης: Αγορά 500 μετοχών από κ. Γεώργιο Βαλεργάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι:

O κύριος Γεώργιος Βαλεργάκης, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, προέβη στις 10/05/2022, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας 7.850,00 ευρώ.