Πλαίσιο: Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ” και το διακριτικό τίτλο “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.” (εφεξής “Εταιρεία”) στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό,  ότι , στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και με κύριο σκοπό την επέκταση και ενίσχυση  των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων, προέβη στην κατάρτιση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την αγορά αντί συνολικού τιμήματος δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 ευρώ), ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΛΟΥΤΣΑ, της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας, συνολικής έκτασης 16.402,82 τ.μ., μετά του επ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ., ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.”, και με απώτατο σημείο  ολοκλήρωσης της οριστικής συμβάσεως  την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Παράλληλα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την κατάρτιση του ως άνω οριστικού συμβολαίου η Εταιρεία  προχώρησε  στην μίσθωση του ως άνω  ακινήτου, ώστε να έχει την δυνατότητα της άμεσης αξιοποίησης και εκμετάλλευσής του.