Πετρόπουλος: Με 16,32% η Brevan Howard Greek Opportunities Master Fund Limited

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ” (η “Εταιρεία”), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε ότι την 25.07.2018 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 576.923 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας από την κυπριακή εταιρεία ANABAK TRADING AND INVESTMENT LTD στην αγγλική εταιρεία BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης:

(α) Η ANABAK TRADING AND INVESTMENT LTD, κατέχει άμεσα 1.830.338 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,88% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΝΑΒΑΚ TRADING AND INVESTMENT LTD κατέχει ο κος Κωνσταντίνος Πετρόπουλος.

(β) Η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED κατέχει άμεσα 1.153.846 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,32% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED ανήκει στη BREVAN HOWARD ASSET MANAGEMENT LLP.