Πετρόπουλος: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

H “ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία” (η Εταιρία) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απορρόφησης της 100% θυγατρικής της “ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 084652302000 από την Εταιρία. Η εν λόγω συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 30.07.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την από 30.07.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της απορροφούμενης Ε.Π.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 και με βάση την υπ’ αριθμ. 7.144/30.07.2018 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών κου Θεόδωρου Σγουμπόπουλου του Γεωργίου.