Πετρόπουλος: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία“), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 12/10/2020 σε αγορά 7.039 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακή με τιμή κτήσης 4,30 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 30.267 ευρώ.

Συνολικά η Εταιρία κατέχει 358.105 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 5,06% του μετοχικού κεφαλαίου.