Πετρόπουλος: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία“), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 19/4/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 24/2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 1/4/2020 σε αγορά 333 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 5,90 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.964,7 ευρώ.