Πετρόπουλος: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 19/4/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία, 8/5/2018 προέβη την 8/11/2018 σε αγορά 446 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 6,56 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.925,7 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email