Πετρόπουλος: Αγορά 7.185 ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία“), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 27/8/2020 σε αγορά 7.185 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της  με τιμή κτήσης 4,10 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 29.458,5 ευρώ.