Πετρόπουλος: Αγορά 4.880 ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία“), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 20/10/2020 σε αγορά 4.880 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής με τιμή κτήσης 4,1754 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 20.375,9 ευρώ.