Πετρόπουλος: Αγορά 364 ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία“), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 19/4/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 24/2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 31/3/2020 σε αγορά 364 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 5,90 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.147,6 ευρώ.