Πετρόπουλος: Αγορά 3.850 ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία“), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 12/11/2020 σε αγορά 3.850 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Alpha Finance με τιμή κτήσης 5,3777 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 20.704 ευρώ.