Πετρόπουλος: Αγορά 134 ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 19/4/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία, 8/5/2018 προέβη την 24/07/2018 σε αγορά 134 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 6,36 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 852.24ευρώ