ΠΕΡΣΕΥΣ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007

1. Η εταιρία “ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (στο εξής: η “Εταιρία”) σε συνέχεια της από 27.11.2019 γνωστοποιήσεως που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 από τον κ. Craig Tashjian και την εταιρία Tashjian Capital LLC, ανακοινώνει τις ακόλουθες μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν οι μετοχές της:

α) ο κ. Craig Tashjian ελέγχει την εταιρία Tashjian Capital LLC, η οποία ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management GP, LLC, η οποία ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management LP, η οποία με τη σειρά της ελέγχει την εταιρία AMERRA Capital Management LLC και, ως εκ τούτου, ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των επενδυτικών σχημάτων (funds) Perseus Multi Seafood, LLC, Perseus ΡΕ Seafood, LLC, Perseus Co­lnvest Seafood, LLC, Perseus Advantage Seafood, LLC, Perseus KRS ΡΕ Seafood, LLC, Perseus Redwood Seafood, LLC and Perseus Co-lnvest ΙΙ Seafood, LLC (από κοινού: τα “Funds”), τα οποία κατέχουν από κοινού συνολικώς ποσοστό 53.12% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Andromeda Seafood Sociedad Limitada (‘Άndromeda Seafood”), με αποτέλεσμα η Αndromeda Seafood να ελέγχεται από τις ανωτέρω ελεγχόμενες από τον κ. Craig Tashjian επιχειρήσεις. Ο έλεγχος επιχείρησης κατά τα ανωτέρω έχει την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχ. (γ) του ν. 3556/2007.

β) Στις 27.11.2019 η Andromeda Seafood απέκτησε 195,460,008 μετοχές της εταιρίας “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ” (εφεξής: η “Σελόντα”), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,62% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.  Η εταιρία Σελόντα κατέχει, ως άμεσος μέτοχος, 7.127.656 των μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 41,50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

2.  Κατ’ ακολουθία, ο κ. Craig Tashjian και οι κατά τα ανωτέρω ελεγχόμενες από αυτόν εταιρίες κατέχουν 7.127.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 41,50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Print Friendly, PDF & Email