Περσεύς: Ανακοίνωσεις

Δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3461/2006:

– Η Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA”, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 3461/2006″ και

– Η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA”, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 3461/2006″

Αιτιολογημένη Γνώμη Δ.Σ.
Έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου