Πειραιώς Holdings: Στο €1.250.367.223 το μετοχικό κεφάλαιο

Η Πειραιώς Holdings ανακοίνωσε ότι μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.250.367.223 και το μετοχικό της κεφάλαιο σε 1.250.367.223 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.250.367.223 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια των από 16.04.2021, 23.04.2021 και 29.04.2021 ανακοινώσεών της, η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις από 16.04.2021, 23.04.2021 και 29.04.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες ελήφθησαν δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 7.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.250.367.223 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.250.367.223 διαιρούμενο σε 1.250.367.223 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 ευρώ η κάθε μία.