Παπουτσάνης: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη ΓΣ

Η εταιρεία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ» γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 23.12.2020, ώρα 11:00, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν δεκαπέντε (15) μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.896.707 μετοχές επί συνόλου 25.118.410 μετοχών, ήτοι 79,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

Θέμα Πρώτο: Εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων κατά την ευχέρεια που δίδεται από το άρθρο 71Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με έκδοση νέων μετοχών και διανομή τους στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Θέμα Δεύτερο: Εγκρίθηκε παμψηφεί η εξάλειψη ζημιών (αποτελεσμάτων) εις νέον διά του συμψηφισμού τους πρώτον με αποθεματικά και δεύτερον με ποσό του λογαριασμού υπέρ το άρτιον.