Παλαιοί Οίνοι Ναούσης: Εκτός ταμπλό ΧΑ από 21 Απριλίου

Εκτός ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα βρεθεί από τις 21 Απριλίου 2023, η μετοχή της εταιρείας ΠΑΛΑΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΝΑΟΥΣΗΣ HOLDING AE με βάση την από 06/04/2023 απόφαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περί διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από τη Ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑ.

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της, ότι ήδη από 02/10/2018 και μέχρι σήμερα τελούσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης, λόγω της φθίνουσας οικονομικής πορείας της, όπως αυτή αποτυπώνεται ιδίως από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2018 – 2019 – 2020 – 2021. Στο διάστημα αυτό η εταιρεία αναζήτησε στρατηγικούς επενδυτές με στόχους, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και των λοιπών υποχρεώσεων της, την διασφάλιση της επιβίωσης και συνέχιση της λειτουργίας της καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Μετά από επίπονες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και πιθανούς επενδυτές, κατέληξε, με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτριών τραπεζών, να προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης. Με την από 28.03.2022 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, υπεγράφη η από 30.03.2022 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης με πιστωτές αυτής και η κατάθεση αίτησης άμεσης επικύρωσης αυτής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας (Εκουσία Δικαιοδοσία), κατ΄ άρθρο 31 επ. και 64 του ν. 4738/2020 ως αυτός ισχύει τροποποιηθείς. Αντίστοιχη συμφωνία εξυγίανσης υπεγράφη και κατατέθηκε προς επικύρωση στο ίδιο Πρωτοδικείο και με την κύρια παραγωγική εταιρία του ομίλου την Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Εγκριση από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι ανωτέρω συμφωνίες εξυγίανσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 21η Απριλίου 2022. Με βάση τους όρους της Συμφωνίας Εξυγίανσης, μεταβιβάζεται αφενός το σύνολο των ακινήτων της Εταιρείας και της κύριας παραγωγικής εταιρίας του ομίλου Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε στον Επενδυτή PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. και αφετέρου το υπόλοιπο καθαρό ενεργητικό, ήτοι μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, συμμετοχές, σήματα, αποθέματα, απαιτήσεις κλπ. της Εταιρείας και της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε στην Νέα Εταιρεία SSG ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που μετονομάστηκε σε ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Α.Ε. των ιδίων επιχειρηματικών συμφερόντων που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό.

Οι αιτήσεις για την επικύρωση των ως άνω συμφωνιών εξυγίανσης, εκδικάστηκαν ενώπιον του Πρωτοδικείου Βέροιας στην δικάσιμο της 11ης Μαίου 2022. Το εν λόγω δικαστήριο με τις υπ΄ αριθμ. 8/2022 και 9/2022 αποφάσεις του της 22ης Αυγούστου 2022, επικύρωσε τις υποβληθείσες αιτήσεις άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως. Το πλήρες κείμενο των ως άνω συμφωνιών και οι σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου αναρτήθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στους προβλεπόμενους δημόσιους ιστότοπους.

Σε εκτέλεση των ως άνω δικαστικών αποφάσεων υπεγράφησαν την 31η Οκτωβρίου 2022, τα πρωτόκολλα μεταβίβασης επιχείρησης και από την 1η Νοεμβρίου 2022 οι παραπάνω επενδυτές ανέλαβαν πλέον τα ακίνητα και την λειτουργική δραστηριότητα των εταιριών.

Επίσης, την 29η Νοεμβρίου 2022 η συγκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του υπ΄ αριθμ. 14.3 όρου της συμφωνίας εξυγίανσης, αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας από Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΏΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε «ΠΑΛΑΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο από Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. σε «ΠΑΛΑΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΝΑΟΥΣΗΣ HOLDING Α.Ε.»

Από τις ανωτέρω εξελίξεις και την ολοκλήρωση των συμφωνιών εξυγίανσης, προκύπτει ότι από την 1η Νοεμβρίου 2022 η εταιρία καθώς και η κύρια παραγωγική εταιρία του ομίλου Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε, δεν διαθέτουν πλέον ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και δεν ασκούν την μέχρι πρότινος παραγωγική τους δραστηριότητα. Μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών αποτυπώσεων των συμφωνιών εξυγίανσης η εταιρία και η κύρια παραγωγική εταιρία του ομίλου Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε προβλέπεται να εμφανίσουν τους ισολογισμούς τους με αρνητική καθαρή θέση.

Με βάση τα δεδομένα αυτά και την από 6/4/2023 απόφαση του ΧΑΑ σε εφαρμογή του άρθρου 2.6.12 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, η εταιρία διαγράφεται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 21/4/2023.