Παΐρης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

“Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών”

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία “Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών”, με Α.Φ.Μ. 094046874 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000 (εφεξής η “Εταιρία”), μετά από απόφασή του, που ελήφθη την 01η Ιουλίου 2020, συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019.
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 4. Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρίας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής της.
 5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.
 6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 7. Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση ήδη υπάρχοντος.
 8. Τροποποίηση όρων του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, εκδοθέντος δυνάμει της από 10.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 9. Υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου για Ενίσχυση στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 (Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας) και τρόπος χρηματοδότησης.
 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουλίου 2020, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται με την παρούσα να συνέλθουν εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300.

Σημειώνεται, ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο  του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”) Ν. κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της Κυριακής, 19ης Ιουλίου 2020 (“Ημερομηνία Καταγραφής”). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι αυτή δεν απέχει, κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 Ν. 4548/2018, περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και την τυχόν Επαναληπτική, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου εφόσον υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.pairis.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ασπρόπυργος Αττικής, Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, τηλ. 210-5515500, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων Παϊρη Δωρίς. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, το παραπάνω θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία με τον ίδιο ως άνω τρόπο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από αυτήν. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους κ.κ. Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του κ.κ. Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

 

ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

 1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 8η Ιουλίου 2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 10η Ιουλίου 2020 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.
 2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16η Ιουλίου 2020, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 17η Ιουλίου 2020.
 3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 18η Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
 4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 18η Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 ως άνω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση ΕΛ.Κ.Α.Τ. και Εταιρίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.pairis.gr).

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η παρούσα Πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως επίσης και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου προσώπου για την εκλογή του ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.pairis.gr) και σε έγχαρτη μορφή τα γραφεία της Εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στη Θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, Τ.Κ. 19300, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ, 210- 5515500, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων Δωρίς Παϊρη, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

 

Ασπρόπυργος, 01.07.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο