Παΐρης: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση της Εταιρείας

“Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών”

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία “Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών” (εφεξής η “Εταιρεία“), κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 24.11.2020  ανακοίνωσης της Εταιρείας, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι σήμερα 26.11.2020, υπογράφτηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων δανειστριών τραπεζών ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. η πρόσθετη πράξη τροποποίησης όρων του προγράμματος εκδόσεως του εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση, αναφορικά αφενός με την παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας των Ομολογιών Α’ Σειράς μέχρι 15.12.2020 και των Ομολογιών Β’ Σειράς μέχρι 28.08.2021 και την αντίστοιχη προμήθεια αδράνειας, και αφετέρου με την εγγραφή των εμπράγματων εξασφαλίσεων επί ακινήτων της Εταιρείας και επί μηχανολογικού εξοπλισμού εγκατεστημένου σε αυτά, προς εξασφάλιση του εν λόγω κοινού ομολογιακού δανείου.