Παΐρης: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση των αποφάσεων της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουλίου 2018.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.838.710 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 57,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου  οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου,  η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2017.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας “BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ”, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για την χρήση του 2017, καθώς και για την χρήση του 2018

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή κερδών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος  της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Ιωάννης Εμμ. Παΐρης