Π.Πετρόπουλος: Συνεπέστατος ο όμιλος, σημαντική αύξηση μεγεθών στο α’ 3μηνο

Αποτελέσµατα Οµίλου Πρώτου Τριµήνου 2018
Συνοπτική Ανασκόπηση

Οι τιµολογηθείσες πωλήσεις του Οµίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου
αυξήθηκαν κατά 22,3% και ανήλθαν σε €20,3εκ από €16,6εκ στις 31.3.2107.
Το EBIDTA του Οµίλου αυξήθηκε κατά 14,9% και ανήλθε σε €1,331εκ έναντι €1,158εκ στις
31.3.2017.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €843.000 σηµειώνοντας αύξηση 38,9%, έναντι €607.000 το αντίστοιχο διάστηµα του 2017. Τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας
αυξήθηκαν επίσης κατά 55,3% και ανήλθαν σε €528.000 έναντι €340.000 στις 31.3.2017.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 21,2% στα €18,24εκ από €23,15εκ, και ο
καθαρός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 6,2% και ανήλθε σε €9,1εκ από €9,7εκ στις
31.12.2017. Τα µετρητά και ισοδύναµα µειώθηκαν στα €9,1εκ. στις 31.3.2018 από €13,5εκ. στις 31.12.2017.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιµα και ισοδύναµα) στις 31.3.2018 ήταν 54,3%.

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως
1η Ιαν. – 31η Μαρ. 2018

2018 – 2017
Τιµολογηθείσες πωλήσεις 20.298 – 16.650
Μικτά κέρδη 3.948 – 3.449
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 400 – 366
Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων (3.098) – (2.774)
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (96) – (111)
Λειτουργικά Κέρδη / (Ζηµίες) 1.154 – 930
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (311) – (323)
Αποσβέσεις που συµπεριλαµβάνονται στα λειτουργικά κέρδη 177 – 228
Κέρδη / (Ζηµίες) προ Φόρων 843 – 607
Φόρος εισοδήµατος (315) – (267)
Καθαρά Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από Φόρους 528 – 340
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0
Καθαρά Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από Φόρους και ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 528 – 340
Κέρδη ανά µετοχή 0,075-  0,048

Συνοπτικός Ισολογισµός
31/03/2018  – 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.134 – 13.512
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 17.723 – 14.487
Αποθέµατα 12.142 – 9.350
Λοιπές απαιτήσεις 5.408 – 4.733
Μη Κυκλοφορούν
Άϋλα στοιχεία 971 – 1.060
Ενσώµατα στοιχεία 16.900 – 18.830
Πελάτες & λοιπές µακροπρόθεσµες εµπορικές απαιτήσεις 356 – 397
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.681 – 2.713
ΣΥΝΟΛΟ 65.315 – 65.082

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 7.976 – 12.626
Εµπορικοί πιστωτές 15.261 – 10.347
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 10.265 – 10.525
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.302 – 1.442
Ίδια Κεφάλαια 30.511 – 30.142

  • H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέµει και υποστηρίζει µεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιοµηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέµβιες µηχανές, αγροτικά, χωµατουργικά και βιοµηχανικά µηχανήµατα, µπαταρίες, λιπαντικά και ελαστικά.
  • Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στους τοµείς δραστηριότητας της.
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 6,140 6,420 -1,87
30 ημερών 6,020 6,680 1,61
3 μηνών 5,840 6,680 5,00
6 μηνών 4,920 6,680 15,81
12 μηνών 4,500 6,680 36,96

 

Print Friendly, PDF & Email