Π. Πετρόπουλος: Στις 18 Μαρτίου τα αποτελέσματα 2020

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, (η “Εταιρία“), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2021.

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020, σύμφωνα με την νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.petropoulos.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr):

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021,  μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.