Π. Πετρόπουλος: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία“), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 28/8/2020 σε αγορά 5.959 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,3072 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 25.666,6 ευρώ.