Π. Πετρόπουλος: Αγορά 2.105 ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η “Εταιρία“), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 13/01/2021 σε αγορά 2.105 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Alpha Finance με τιμή κτήσης 5,9738 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 12.574,8 ευρώ.