ΟΤΕ: Στο 0,813% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 16/06/2020, αγόρασε 53.156 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4695 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €662.829,39 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 3.824.781 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,813% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ OTE

Ελένη Μπούα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΗΛ.: 210-6117364 FAX. 210-6111030 Ε-MAIL: [email protected]