ΟΤΕ: Στο 0,751% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση – Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 18/06/2018, αγόρασε μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, 52.425 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,3116 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €540.587,47 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 3.679.100 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,751% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/4/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8/3/2016 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παρ. 4.1.3.14).

Print Friendly, PDF & Email