ΟΤΕ: Πώληση μετοχών από Ελένη Παπαδοπούλου

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι η κ. Παπαδοπούλου Ελένη, Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, σύμφωνα με την από 05/12/2018 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 03/12/2018 σε πώληση 5.000 μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας €53.448,58.

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 (άρθρο 19) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

Print Friendly, PDF & Email