ΟΤΕ: Διαγραφή 3.469.500 ιδίων μετοχών – Σε τι ποσό ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

O ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 09/06/2021, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 9.818.685 ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Σύμφωνα με τι σχετική ανακοίνωση, οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί ως εξής: 1.421.976 μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01/11/2020 έως 28/01/2021, με μέση τιμή αγοράς 12,20 ευρώ ανά μετοχή, και 2.047.524 μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 05/03/2021 έως 30/04/2021, με μέση τιμή αγοράς 13,60 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 20/02/2020) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.292.571.779,60 ευρώ (από 1.302.390.394,60 ευρώ προ της μείωσης) και διαιρείται σε 456.739.120 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 460.208.620 προ της ακύρωσης) ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ η κάθε μία.

Την 07/07/2021, με την υπ’ αριθμ. 75432/07.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αυθημερόν, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση κατά την συνεδρίαση της 14/07/2021, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των ως άνω 3.469.500 μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 19.07.2021, ημερομηνία από την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους.