ΟΤΕ: Αυξάνει την τιμή στόχο στα 18,08 ευρώ η Alpha Finance – Διατηρεί τη σύσταση “Buy”

Διατηρεί τη σύσταση “Buy” (αγοράς) για τον ΟΤΕ και αυξάνει την τιμή στόχο στα 18,08 ευρώ η Alpha Finance, με την προσδοκώμενη συνολική απόδοση στο 26%,

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τον οργανισμό ως τον κύριο εκφραστή (key enabler) της ψηφιακής μετάβασης, μέσω της αναβάθμισης των δικτύων 5G και των οπτικών ινών (FTTH), από την οποία θα δοθεί μία νέα εμπειρία στον καταναλωτή με την παροχή νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων για το ευρύτερο οικοσύστημα. O ΟΤΕ αποτελεί άλλωστε τον κύριο πάροχο σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα του ICT, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου η χρηματιστηριακή αναμένει συνεχή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, η αναγνωσιμότητα του brand “T” και η επέκταση σε νέες αγορές εκτός από τις ηλεκτρονικές πληρωμές (Payzy) και την online πλατφόρμα παραγγελιών εστίασης (BOX), αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική για τα επόμενα έτη.

Καταλύτες για πιθανό re-rating της μετοχής μπορεί να αποτελέσουν τόσο οι ρυθμιστικές αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ, όσο και στην Ελλάδα, με τη δυνατότητα σύνδεσης της τιμολογιακής πολιτικής με τον πληθωρισμό. Οι εξελίξεις άλλωστε στη θυγατρική του ΟΤΕ στη Ρουμανία (κινητή), η πιθανή καλύτερη αποτύπωση της αξίας των υποδομών ασύρματων δικτύων/πύργων τηλεπικοινωνίων (TowerCo), οι πιθανές κινήσεις εξαγοράς και η ενδυνάμωση του ICT κλάδου, καθώς και η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με αξία άνω του 1 δισ. ευρώ, δύναται να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για ευρύτερες εξελίξεις στον κλάδο.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) αναμένεται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1% την περίοδο 2022-27, αγγίζοντας τα 1,4 δισ. ευρώ το 2027, έναντι περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2022. Παράλληλα, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του ΟΤΕ, η συνεχιζόμενη υψηλή καθαρή ταμειακή ροή (FCF) και κατ’ επέκταση η υψηλή απόδοση των μερισμάτων όσων και ροών στα 4% και 9% αντίστοιχα, δημιουργούν μία αυξημένη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC) της τάξης του 16% με ορίζοντα το 2027, από 11% κατά μέσο όρο το 2019-2022, η οποία είναι υψηλότερη του κόστους κεφαλαίου (WACC), γεγονός που μεταφράζεται σε δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.

Τα ισχυρά παραπάνω στοιχεία οδηγούν τη χρηματιστηριακή στο συμπέρασμα ότι τα τρέχοντα επίπεδα τιμών της μετοχής «κρύβουν» αξία για τους μετόχους, αναφέρει η χρηματιστηριακή. Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται άλλωστε με ελκυστικούς πολλαπλασιαστές, 12,1 φορές τα κέρδη (P/E), και 5,0 φορές την αξία της επιχείρησης προς τα Λειτουργικά κέρδη (EV/adj. EBITDaL) για το 2023, χαμηλότερα κατά 10% και 25% αντίστοιχα σε σχέση με ομοειδείς εταιρίες του κλάδου.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα εσωτερικά μοντέλα αποτίμησης της χρηματιστηριακής, τόσο αυτό των ελεύθερων ταμειακών ροών (DCF) όσο και των πολλαπλασιαστών συγκρίσιμων εταιριών (target EV/adj. EBITDAaL, P/E) τοποθετούν την εσωτερική αξία του ΟΤΕ 26% υψηλότερα, λαμβανομένης υπόψη της μερισματικής πολιτικής του οργανισμού.

Τέλος, η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η αύξηση των εισροών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, που ακολουθούν τόσο αγορές σε επενδυτική βαθμίδα όσο και αναπτυγμένες, είναι πιθανό να ενισχύσει ή ακόμη και να επιταχύνει το re-rating της μετοχής. Όλα αυτά τα θετικά γεγονότα για την ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση για τον ΟΤΕ, ίσως βρίσκονται πιο κοντά από όσο νομίζουμε….