ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή
“Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την περίοδο από 12/03/2021-18/03/2021, αγόρασε συνολικά 227.493 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, ως ακολούθως:

ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 1.955.046 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,425% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Ανακοίνωση