ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

Συνημμένη ανακοίνωση.

Share_Buyback_GR _0510_0910