ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση – Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 11/06/2019, αγόρασε 8.353 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4735 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €104.191,58 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 3.652.535 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,761% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Print Friendly, PDF & Email