ΟΤΕ: Αγορά 55.140 ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Αγορά Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020– O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 01/07/2020, αγόρασε 55.140 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,0076 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €662.100,68 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 4.419.611 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,940% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.