ΟΤΕ: Αγορά 267.990 ιδίων μετοχών

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, 2 Απριλίου 2020–

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 01/04/2020, αγόρασε 267.990 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,6295 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €2.848.621,14 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 1.394.204 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,297% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ OTE Ελένη Μπούα ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛ.: 210-6117364 FAX. 210-6111030 Ε-MAIL: [email protected]