ΟΤΕ: Αγορά 125.903 ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, 13 Μαΐου 2020– O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 12/05/2020, αγόρασε 125.903 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €11,3660 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €1.431.017,28 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 2.632.273 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,560% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ OTE
Ελένη Μπούα
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΗΛ.: 210-6117364
FAX. 210-6111030
Ε-MAIL: [email protected]