ΟΠΑΠ: Στις 22 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση της 30.04.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.” (“ΟΠΑΠ Α.Ε.”), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στη δέκατη ένατη (19η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22α Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τ.Γ.Σ. 22.05.2019

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023)  (scrip dividend).

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3ο θέμα.

Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 7ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του K.N. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 11ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 12ο: Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη από την Εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 13ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 14ο: Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και/ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, την 17η Μαΐου 2019, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της ιδιότητας του Μετόχου γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΧΑΕ.
Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχουν μόνον όποιοι φέρουν την ιδιότητα των Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, υποβάλλοντας σχετική εξουσιοδότηση στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, και μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο διορισμός ή/και η ανάκληση ή/και η αντικατάσταση ενός αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και στη συνέχεια κατατίθεται στην Εταιρεία, στα κεντρικά της γραφεία, ή αποστέλλεται μέσω fax στον αριθμό (+30)210-5798931, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο [email protected] τουλάχιστον σαράντα-οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο αντιπροσώπευσης είναι αναρτημένο/διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.opap.gr). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνείται τη συμμετοχή τους για σημαντική αιτία που δικαιολογεί την άρνηση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία χρησιμοποίησε τον αντιπρόσωπο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για διαπίστωση της ύπαρξης του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, (β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 141, παρ. 2, 3, 6 και 7 του Νόμου 4548/2018.

Ι. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται έπειτα με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγχρόνως, η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Eταιρείας.

ΙΙ. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια αποφάσεων που έχουν υποβληθεί από τους Μετόχους αυτούς για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙΙ. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται έπειτα να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, κατά την τελευταία διετία. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

IV. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου III. ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, της επεξηγηματικής-εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έντυπα αντιπροσώπευσης, πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μειοψηφίας που ορίζονται στον Νόμο 4548/2018 καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr). Επίσης, οι κκ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας [Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, τηλ. (+30)210-5798930].