ΟΠΑΠ: Στις 13/12 η έκτακτη Γ.Σ. για νέα μέλη Δ.Σ. και τροποποίηση καταστατικού

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται στις 13 Δεκεμβρίου οι μέτοχοι της ΟΠΑΠ.
H εταιρεία “καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στη δωδέκατη (12η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας
Θέμα 2ο: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
Θέμα 3ο: Ορισμός/Εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.
Σε περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση”.

Print Friendly, PDF & Email