ΟΠΑΠ: Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. και ανασυγκρότηση σε σώμα

Την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση του σε σώμα, ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.
Ειδικότερα, η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 27.11.2019, αποφάσισε την εκλογή της κας. Katarina Kohlmayer ως Μη-Εκτελεστικού Mέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη-Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της, κου Pavel Horak.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

Kamil Ziegler, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Damian Cope, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α’, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Saroch, Αντιπρόεδρος Β’, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Mucha, CFO, Εκτελεστικό Μέλος
Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Xρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ιατρού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Kamil Ziegler για δύο επιπλέον έτη από 01.01.2020, ήτοι έως 31.12.2021 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.