ΟΠΑΠ: Αγορές μετοχών από κ.κ. K. Kohlmayer και Ν. Πολυμενάκο

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της “υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών” τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, ενημέρωσαν την Εταιρεία, ως ακολούθως:

  • Η κα. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 24.07.2020 σε αγορά 2.613 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 20.904 ευρώ.
  • Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, προέβη στις 24.07.2020 σε αγορά, 400 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.251 ευρώ.