ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2019 και βασικοί δείκτες (24 Μαϊου 2020)

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2019 και ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,3000
 • ΒΟΟΚ VALUE ΜΤΧ: 1,0600 ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  129,19 εκατ. ευρώ 
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 158,8  εκατ. ευρώ 
 • ΣΧΕΣΗ P/BV:  1,23
 • EBITDA: 7,84 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 56,16 ευρώ 
 • ΣΧΕΣΗ ΝΕΤDEBT/ EBITDA:  7,16
 • ΣΧΕΣΗ EV/EBIBTA:  30
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  0,43
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:  2,92%

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (μετά rebate & claw back), μειώθηκε κατά 3,57% σε σχέση με την χρήση του 2018 και ανήλθε σε € 95,71 εκατ.

 • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
  (EBITDA) του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) μειώθηκαν κατά 69,48% σε σχέση με την χρήση 2018 και ανήλθαν σε € 7,84 εκατ.
 • Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (μετά από rebate & claw back) ανήλθαν σε ζημίες € -8,89 εκατ. έναντι κερδών € 19,67 εκατ. σε σχέση με τη χρήση του 2018.
 • Οι ζημίες μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back) ανήλθαν σε € -10,82 εκατ. έναντι κερδών € 11,68 της χρήσης του 2018.
 • Και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων της μειοψηφίας οι ζημίες…. περιορίσθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ.
 • Το Διοικητικό Συμβουλίου αποφάσισε τη διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού €4.886.270,16, ήτοι ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου (καθαρό 0,0380 ευρώ και απόδοση 2,92%)


ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 23,28 εκατ. από 12,33 εκατ.ευρώ

Δάνεια – Ταμειακά Διαθέσιμα: Το 2019 ο Όμιλος ΙΑΣΩ προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισμού του με αποτέλεσμα το 2019 το συνολικό χρέος να ανέρχεται σε € 90,27 εκατ. από € 105,17 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Επίσης ο καθαρός δανεισμός (δάνεια – διαθέσιμα) του Ομίλου στο τέλος του 2019 ανήλθε σε € 56,16 εκατ. έναντι € 80,05 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

 • Μετά την απόκτηση του 83,37% των μετοχών της Εταιρείας από την εταιρεία «OCM
  LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.», ο κύριος στόχος είναι όχι μόνο η συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου Ιασώ αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης αυτών στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών υγείας.


 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,3000 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 158,8 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 1,300 1,310 -0,76
30 ημερών 1,150 1,355 -4,06
3 μηνών 1,150 1,468 -9,22
6 μηνών 1,150 1,490 -7,80
12 μηνών 1,150 1,490 -10,71
 • ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ