ΟΜΙΛΟΣ Φ. A. MEGARA RESINS – Λείπουν τέτοιες εταιρείες από το Ελληνικό Χρηματιστήριο

Αύξηση πωλήσεων άνω του 26% πέτυχε η χημική βιομηχανία Φάνης – Megara Resins το 2017

  • Αισθητά υψηλότερες πωλήσεις, με τίμημα χαμηλότερη κερδοφορία, κατέγραψε το 2017 η χημική βιομηχανία Αναστάσιος Φάνης, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Megara Resins» και παράγει ρητίνες πληθώρας χημικών βάσεων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1935, μετεξελίχθηκε το 1961 και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Ιανουάριο του 1986. Παράγει μαλεϊκές, φαινολικές και συνθετικές ρητίνες, κολοφώνιο και τερεβινθέλαιο. Επίσης, αναπτύσσει εμπορικές δραστηριότητες στον ίδιο τομέα, μέσω θυγατρικών της. Εξάγει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τρίτες χώρες σημαντικό μέρος της παραγωγής της. Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στη θέση Αγιος Δημήτριος, στα Μέγαρα Αττικής, στο ύψος του 38ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Τον Ιούνιο του 2017 οι βασικοί της μέτοχοι-μέλη της οικογένειας Αν. Φάνη μεταβίβασαν το 90% των μετοχών της στην εταιρεία Φάνης Συμμετοχών. Κατόπιν αυτού, η βιομηχανία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το υπόλοιπο 10% των μετοχών της παρέμεινε στον Ιω. Βαρελά.

Οι πωλήσεις της βιομηχανίας το 2017 ήταν ύψους 54,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2016 κατά 26,4% σε ποσοστό και 11,31 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 91,9% των εσόδων της (49,75 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 8,1% (4,39 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,1% (+7,99 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 8,3% των εσόδων της (4,52 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκαν σε 5,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,1% και ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων (15,4% το 2016), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 5,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 17,6% από 22,9%) και οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης κινήθηκαν ανοδικά. Σε σύγκριση με τη χρήση 2016, τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ήταν μειωμένα κατά 0,22 εκατ. ευρώ, λόγω χαμηλότερων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων.

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,61 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων (0,58 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,24 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με αυξημένες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (0,73 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ το 2016)

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μερίσματα θυγατρικών 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη της προ φόρων ήταν ύψους 4,39 εκατ. ευρώ και μειωμένα κατά 22,4%, ενώ τα τελικά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 3,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24% και ίσα προς το 14,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (22,7% το 2016).

Η απόδοση των μέσων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 12,5%, αντί 17,1% το 2016, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 16,2%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 η εταιρεία είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 8,22 εκατ. ευρώ (5,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Ο δανεισμός της ήταν αυξημένος. Είχε συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμημένες 6,90 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 1,24 εκατ. ευρώ έναντι 1,10 εκατ. ευρώ το 2016. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (24,36 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,89 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (7,47 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Α. Φάνη και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Αν. Κ. Φάνη της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 95 εργαζόμενους, έναντι 79 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 1,98 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διαθέτει από τα κέρδη της χρήσης 2017 ποσό 0,43 εκατ. ευρώ, όπως και έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 59.170 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων, εξαιρουμένων των μερισμάτων από θυγατρικές, ήταν ίσα προς 38.970 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2018 αναμένει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά. Προωθεί την παραγωγή νέων προϊόντων.

Τον Ιανουάριο του 2018 αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 9,465 εκατ. ευρώ.

www.inr.gr, 26 Ιουλίου 2018

ΦΑΝΗΣ A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ A.E. (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 20.620 19.075 8 1.545 17.928 17.494 128.352 9.873
Λοιπό ενεργητικό 24.363 19.633 24 4.730 18.255 18.063 200.082 15.391
Σύνολο ενεργητικού 44.983 38.708 16 6.275 36.183 35.557 328.434 25.264
Ίδια κεφάλαια 22.501 19.484 15 3.017 15.513 13.965 123.266 9.482
Μ/Μ χρέος 15.011 7.559 99 7.452 4.991 5.577 46.843 3.603
Βραχυπρόθεσμο 7.471 11.665 -36 -4.194 15.679 16.015 158.325 12.179
Σύνολο παθητικού 44.983 38.708 16 6.275 36.183 35.557 328.434 25.264
Πωλήσεις 54.140 42.829 26 11.311 42.306 41.149 387.851 29.835
Μεικτό κέρδος 9.536 9.800 -3 -264 8.493 8.573 75.023 5.771
EBITDA 5.621 6.617 -15 -996 4.650 4.916 46.267 3.559
EBIT 5.007 6.041 -17 -1.034 4.162 4.792 40.971 3.152
Κέρδος προ φόρων 4.299 5.543 -22 -1.244 3.122 3.710 32.510 2.501
Φόροι 1.282 1.573 -18 -291 1.235 1.121 9.947 765
Καθαρό κέρδος 3.017 3.970 -24 -953 1.887 2.589 22.563 1.736
Μεικτό περιθώριο 17,6 22,9 -23 -5,3 20,1 20,8 19,3 19,3
Περιθώριο EBITDA 10,4 15,4 -32 -5,0 11,0 11,9 11,9 11,9
Περιθώριο EBIT 9,2 14,1 -35 -4,9 9,8 11,6 10,6 10,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 7,9 12,9 -39 -5,0 7,4 9,0 8,4 8,4
Καθαρό περιθώριο 5,6 9,3 -40 -3,7 4,5 6,3 5,8 5,8
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 50,0 50,3 -1 -0,3 42,9 39,3 37,5 37,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 50,0 49,7 1 0,3 57,1 60,7 62,5 62,5
Μεικτή απόδοση ιδίων 20,5 31,7 -35 -11,2 21,2 26,6 26,4 26,4
Καθαρή απόδοση ιδίων 14,4 22,7 -37 -8,3 12,8 18,5 18,3 18,3
EBITDA/Ενεργητικό 12,5 17,1 -27 -4,6 12,9 13,8 14,1 14,1
ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΝΗΣ A. MEGARA RESINS (Συνοπτικά στοιχεία)
2016
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
2005-2016
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 22.217 21.838 2 379 21.834 14.238 126.846 10.571
Λοιπό ενεργητικό 29.494 26.116 13 3.378 22.775 18.870 228.711 19.059
Σύνολο ενεργητικού 51.711 47.954 8 3.757 44.609 33.108 355.557 29.630
Κεφάλαια εταιρείας 19.561 16.126 21 3.435 14.669 13.046 104.012 8.668
Κεφάλαια μειοψηφίας 4.431 4.507 -2 -76 4.194 652 16.933 1.411
Μ/Μ χρέος 7.871 5.480 44 2.391 6.275 3.381 35.478 2.957
Βραχυπρόθεσμο 19.848 21.841 -9 -1.993 19.471 16.029 199.134 16.595
Σύνολο παθητικού 51.711 47.954 8 3.757 44.609 33.108 355.557 29.630
Πωλήσεις 57.494 51.000 13 6.494 49.051 42.811 408.031 34.003
Μεικτό κέρδος 12.425 9.952 25 2.473 10.452 9.105 82.582 6.882
EBITDA 8.039 5.595 44 2.444 6.016 5.617 50.034 4.170
EBIT 6.832 4.506 52 2.326 5.803 5.210 43.581 3.632
Κέρδος προ φόρων 5.413 3.072 76 2.341 4.469 3.924 32.143 2.679
Φόροι + Μειοψηφία 1.980 1.276 55 704 1.598 1.421 11.226 936
Καθαρό κέρδος 3.433 1.796 91 1.637 2.871 2.503 20.917 1.743
Μεικτό περιθώριο 21,6 19,5 11 2,1 21,3 21,3 20,2 20,2
Περιθώριο EBITDA 14,0 11,0 27 3,0 12,3 13,1 12,3 12,3
Περιθώριο EBIT 11,9 8,8 35 3,1 11,8 12,2 10,7 10,7
Περιθώριο κέρδους π.φ. 9,4 6,0 57 3,4 9,1 9,2 7,9 7,9
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 46,4 43,0 8 3,4 42,3 41,4 34,0 34,0
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 53,6 57,0 -6 -3,4 57,7 58,6 66,0 66,0
Καθαρή απόδοση ιδίων 19,2 11,7 64 7,5 20,7 19,2 20,1 20,1
EBITDA/Ενεργητικό 15,5 11,7 32 3,8 13,5 17,0 14,1 14,1
Print Friendly, PDF & Email
* ,