Ολυμπιακή Χελιού – Σολομού: Ενισχυμένες επιδόσεις αναμένει για την χρήση 2018-2019

Ολυμπιακή Χελιού – Σολομού: Ενισχυμένες επιδόσεις αναμένει για την χρήση 2018-2019

Για ένα ακόμη έτος αύξησε τις πωλήσεις της, καθώς και την κερδοφορία της, κατά την οικονομική χρήση Μαρτίου 2017-Φεβρουαρίου 2018, η βιομηχανία επεξεργασίας, τυποποίησης και εξαγωγής αλίπαστων, καπνιστών ψαριών και, κυρίως, σολομού και χελιού, Ολυμπιακή.

Η επιχείρηση φέρει τον διακριτικό τίτλο «Olympic Eel & Salmon Industries» ή «OESI» και κατά βάση λειτουργεί με τη μέθοδο facon για λογαριασμό της ολλανδικής μητρικής της εταιρείας.

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 και εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πρέβεζας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, με στεγασμένους χώρους 4.300 τ.μ. επί γηπέδων 19.710 τ.μ. Επεξεργάζεται και παράγει κυρίως φιλέτα σολομού και άλλων αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής και σολομό που την προμηθεύει η μητρική της εταιρεία. Παράγει προϊόντα σολομού facon για λογαριασμό της μητρικής της εταιρειας και προϊόντα πέστροφας, τα οποία πωλεί στη μητρική της εταιρεία. Εξάγει στην Ολλανδία το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της εταιρείας Foppen Holding, η οποία εδρεύει στην ολλανδική πόλη Harderwijk. Ενδιάμεση μητρική εταιρεία της είναι η Foppen Palling en Zalm.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Μαρτίου 2017-Φεβρουαρίου 2018, ολοκληρώνοντας τη 17η χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 7,53 εκατ. ευρώ, έναντι 7,38 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 2% (+0,15 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 20,45% (1,54 εκατ. ευρώ) από βιομηχανικές δραστηριότητες για ίδιο λογαριασμό και κατά το υπόλοιπο 79,55% (5,99 εκατ. ευρώ) από συναφείς δραστηριότητες facon μορφής παροχής υπηρεσιών για τη μητρική της εταιρεία. Το σύνολο των εσόδων της, πλην 0,03 εκατ. ευρώ που προήλθαν από την εγχώρια αγορά, αντλήθηκε από πωλήσεις στη μητρική της ολλανδική εταιρεία στο εξωτερικό.

Συμπίεσε το μεικτό περιθώριο κέρδους της (σε 10,4% από 11,1%), γεγονός που οδήγησε σε μείωση των μεικτών κερδών της κατά 4%, στο επίπεδο των 0,78 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε 1,58 εκατ. ευρώ (από 1,52 εκατ. ευρώ), λόγω μείωσης των λειτουργικών δαπανών. Ως ποσοστό των πωλήσεων ανήλθαν σε 21%, από 20,6% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η χρήση 2017-2018 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,97 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,06 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 7,8% κερδών προ φόρων ύψους 0,55 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 8,4% καθαρών κερδών 0,375 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,4% και 7,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,3% και τα καθαρά κέρδη το 5%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,53 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017-2018 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 17,4%, έναντι 15,7% τη χρήση 2016-2017, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 9,12 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,6% (-0,54 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 28.2.2018 διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,52 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,03 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,49 εκατ. ευρώ).

Επίσης, στις 28.2.2018 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 5,04 εκατ. ευρώ (4,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 55,3% (48,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 0,83 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,83 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων, από επιχορηγήσεις που έλαβε για την υλοποίηση των επενδύσεών της.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Michel J. Compas του ολλανδικού ομίλου. Τη χρήση 2017-2018 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 192 εργαζόμενους, έναντι 194 τη χρήση 2016-2017. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,49 εκατ. ευρώ, έναντι 3,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς 8.250 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναμένει ότι και η τρέχουσα χρήση 2018-2019 θα είναι κερδοφόρος και θα αποδώσει υψηλότερα έσοδα. Ακόμη, αναμένει περαιτέρω ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια, με αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ

www.inr.gr

Print Friendly, PDF & Email