ΟΛΘ: Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης ΔΣ σε σώμα

ΟΛΘ ΑΕ_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 12.7.21