ΟΛΘ: Ανακοίνωση για ενημέρωση εισηγμένης προς αναλυτές

Η Διοικητική Ομάδα της ΟΛΘ ΑΕ, ενημέρωσε στις 31.05.2018 τους Οικονομικούς Αναλυτές για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την χρήση του 2017.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2017 ανήλθε σε ευρώ 54,2 εκατ. έναντι των ευρώ48,1 εκατ. του 2016, σημειώνοντας αύξηση 12,84%.

Τα έσοδα ανά λειτουργικό τομέα ανέρχονται σε ευρώ 35,4 εκατ. για τον Σταθμό των Εμπορευματοκιβωτίων, που αντιστοιχούν στο 65,27% του κύκλου εργασιών, σε ευρώ 16,9 εκατ.  για τον Συμβατικό Λιμένα, που αντιστοιχούν στο 31,23% του κύκλου εργασιών, σε ευρώ 210 χιλ.  για την Επιβατική Κίνηση που αντιστοιχούν στο 0,39% του κύκλου εργασιών και σε ευρώ 1,7 εκατ. για την Εκμετάλλευση Χώρων που αντιστοιχούν στο  3,12% του κύκλου εργασιών.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 12,5 εκατ. έναντι των ευρώ 21,1 εκατ. του 2016 σημειώνοντας μείωση 40,83% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 23%, ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ευρώ 7,2 εκατ. έναντι των ευρώ 14,1 εκατ. του 2016 σημειώνοντας μείωση48,57% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 13,36%.

Η εικόνα αυτή αποδίδεται στη σημαντική αύξηση των αποσβέσεων λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού του λιμένος, στην απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων της  Εταιρείας, και στην σημαντική άνοδο των προβλέψεων για τον περιορισμό των κινδύνων.

Η νέα Διοίκηση εκτιμά ότι με την προσέγγιση αυτή οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν με ρεαλιστικό τρόπο την οικονομική αφετηρία της Εταιρείας.

Η ΟΛΘ ΑΕ είναι μια υγιής Εταιρεία με μηδενικό δανεισμό. Το 2017 σημειώθηκε αύξηση κατά19,80% των επενδυμένων διαθεσίμων, από ευρώ 71,6 εκατ. σε ευρώ 85,8 εκατ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα μαζί με τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ανέρχονται σε  ευρώ90,3 εκατ.

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας στοχεύει στην ικανοποίηση των μετόχων παράλληλα με την δημιουργία αποθεματικών για χρηματοδότηση των επενδύσεών της. Το προτεινόμενο μέρισμα  από τα κέρδη της χρήσης του 2017 είναι ευρώ 0,16 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι, από τα στοιχεία διακίνησης των τεσσάρων (4) πρώτων μηνών του 2018 η διακίνηση των Containers είναι αυξημένη κατά 8,4%.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης 2017 της ΟΛΘ ΑΕ