ΟΛΘ: Ανακοίνωση

Συμφωνία για ενοικίαση χώρου της ΟΛΘ Α.Ε. από συνδεδεμένο μέλος, μετά από Απόφαση του Δ.Σ. (Ανακοίνωση έγκρισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατ’ αρ. 101, ν. 4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (εφεξής και “ΟΛΘ Α.Ε.” ή η “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στην από 29.09.2020 συνεδρίαση του, αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τo άρθρο 100 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης με την Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD”, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου.

Οι μετοχές της “DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD” ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία “Belterra Holdings Limited” η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκουν κατά 100% οι μετοχές της “Belterra Investments Limited” η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 30% των μετοχών της εταιρίας “Melbery Investments Ltd”, η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% των μετοχών της εταιρίας “South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd” η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% της “ΟΛΘ Α.Ε.”.