ΟΛΠ Α.Ε – 9μηνο: Πως διαμορφώθηκαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του

ΟΛΠ Α.Ε – 9μηνο: Πως διαμορφώθηκαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 243, 5 εκατ. την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 233,5 εκατ. την 31.12.2019.